palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg

ЗА НАС


Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ е учреден на 20.02.1997 година и е регистриран в Смолянски окръжен съд от известни в своята област и в обществото лекари, историци, философи, икономисти, журналисти, адвокати, инженери, педагози, еколози и др. ЦУРП е нестопанска, неполитическа и нерелигиозна организация. Има ясно формулирана мисия, стратегия и цели относно изследването на различни сфери от живота в региона, опазването на околната среда, осъществяване на проекти за устойчивото развитие на планината, усъвършенстване на местното самоуправление, спомагане развитието на евроинтеграцията и трансграничното сътрудничеството и др. Мисията на ЦУРП е да спомага чрез конкретни инициативи и дейности за информиране и включване на гражданите в решаването на общозначими за местната общност проблеми в екологичната, социалната, икономическата и културната сфери. Дейността на ЦУРП е насочена към хората, които живеят в условията на планината и цели да създаде повече предпоставки за по-устойчива жизнена среда за местната общност, както и създаване на работещи модели за стопански напредък и поминък, съчетани с екологичното използване на ресурсите на планината. Млади хора в неравностойно положение и от различни религиозни групи са  основен фокус на реализираните проекти от сдружението през периода
1998-2015 г. са:
- “Нови хоризонти пред младите хора в неравностойно положение от училищата в с.Турян и с.Чокманово”  /Британския Ноу-Хау Фонд/;


- “Родопите се завръщат в Европа: съвременни аспекти на евроинтеграцията в  област Смолян” /Делегация на ЕК в България/;


- “Пътуващо младежко училище за религиозна толерантност – европейските норми за равни човешки права чрез етно-религиозен диалог” /Програма “Младеж”/;


- “Интеграция чрез информация – изграждане на комуникационна стратегия за преодоляване набезработицата в гр.Рудозем, с. Елховец и Чепинци” /Програма ФАР/.    
    
- „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“ /Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014/.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Д-Р МОНИ ТУРНАЛИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ,  с практика в управление на медицински център;
Д-Р РОСЕН ХАДЖИИВАНОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ……………..
СЛАВКА РАДИЧЕВА – ЧЛЕН, журналист ……………..
АНЕТА ШЕХОНОВА –експерт по разработване и изпълнение на проекти с опит в специализирано звено за проекти в общинска администрация – Смолян в периода 2004 г. - 2011г.
РАДОСЛАВА КУЦОВА – ЧЛЕН, филолог…………..

ЕКИП НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Д-Р Ф.Н. ТОДОР ЗГУРОВ - директор на Регионална Библиотека - Смолян, с практика в неправителствения сектор
РАБИЕ КЬОСЕВА - експерт „протокол“ с дългогодишен опит в организацията на мероприятия, събития и обучения в общинска администрация – Смолян и работа свързана с неправителствения сектор
РАДКА ТУНЕВА - специалист в Област Смолян с практика по управление на регионални и международни проекти
СЕВДА КОКАРОВА – счетоводител, управлява счетоводна фирма.
АНГЕЛИНА МАВРОДИЕВА - специалист с многогодишна практика в областта на опазване на биоразнообразието и преподавателска дейност в областта на билки и гъби

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg