palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg

Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ е учреден на 20.02.1997 година и е регистриран в Смолянски окръжен съд от известни в своята област и в обществото лекари, историци, философи, икономисти, журналисти, адвокати, инженери, педагози, еколози и др. ЦУРП е нестопанска, неполитическа и нерелигиозна организация. Има ясно формулирана мисия, стратегия и цели относно изследването на различни сфери от живота в региона, опазването на околната среда, осъществяване на проекти за устойчивото развитие на планината, усъвършенстване на местното самоуправление, спомагане развитието на евроинтеграцията и трансграничното сътрудничеството и др. Мисията на ЦУРП е да спомага чрез конкретни инициативи и дейности за информиране и включване на гражданите в решаването на общозначими за местната общност проблеми в екологичната, социалната, икономическата и културната сфери.
Дейността на ЦУРП е насочена към хората, които живеят в условията на планината и цели да създаде повече предпоставки за по-устойчива жизнена среда за местната общност, както и създаване на работещи модели за стопански напредък и поминък, съчетани с екологичното използване на ресурсите на планината.

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg