palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg

ПАРТНЬОРИ


Сдружение “Екосвят Родопи” е неполитическа и нерелигиозна организация. Учредена е през 1997 год. През 2002 год. е пререгистрирана като организация с нестопанска цел в обществена полза. Сфера на дейност – Младежки въпроси, политики и изследвания; Образование; Околна среда Реализирани проекти: “Чуй младежите” по Програма „Младежта в действие“; “Младежки информационно-консултантски център ЯКО /Яснота, Компетентност, Отговорност/” по Национална програма за младежта 2011-2015; „Устойчиви неправителствени организации за адекватна младежка политика” и „Насърчаване на активното гражданство на младите хора“, финансирани по Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП и др.

http://ecorodopi.eu/

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”

http://bilki.ngogrants.ecorodopi.eu/

 

 

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg