palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg

Проект BG 05/1719 "За живот в хармония с природата"

„За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“  е финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014.

Продължителност  на проекта:  10 месеца

Основната цел на проекта  е противодействие срещу  грубото и нещадящо използване от човека на природните ресурси в селските общини на област Смолян, в резултат на което все повече билки, гъби и диви плодове са застрашени от изчезване. Основният проблем за това се крие в липсата на адекватни знания и подходящи умения за устойчиво използване на местните природни ресурси и конкретно за опазване на биоразнообразието и застрашените растителни видове.

Целевата група към която е насочен проекта са 84 души: млади хора, роми и лица в риск от бедност, които ще имат възможност в рамките на проекта да обогатят познанията си и придобият умения за природощадящо събиране и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове и да изградят в себе си отношение към грижа и опазване на природата за да могат да се възползват от нейните плодове и в следващи години за да осигурят и свое препитание.

За неутрализиране на негативните последици от неправилната човешката намеса  върху природните ресурси са предвидени следните дейности:

1.     Информационни дни за идентифициране и мотивиране на 84 младежи и роми от 4 общини в област Смолян за участие в проекта

За популяризиране на проекта и набиране на участници реализирахме през м. юли и началото на август 2015 - 7 информационни срещи в с.Могилица с.Смилян, с.Барутин, с.Змеица, с.Борино, гр. Девин и гр. Смолян, със съдействието на съответните общини, кметства и местните общности.

По време на информационните срещи  участниците посрещнаха с интерес и загриженост възможностите за повишаване на техните знания за разпознаване и съхранение на билки, гъби и диви плодове, както и алтернативата за допълнителни доходи от събирането и предаването им. Особен интерес се прояви към начина на съхранение на билките и диворастящите плодове, както и към пунктове за изкупуването им.

По време на информационната кампания се представи и популяризира проекта чрез мултимедийна презентация и бяха разпространени 250 бр.листовки, популяризиращи целите и дейностите на проекта и подкрепата на Финансиращата организация

 

2.     Изготвяне на подходящи образователно-обучителни програми

Разработвани са 7 бр. образователно-обучителните програми, адаптирани към спецификата на съответното населено място в област Смолян, а именно:  гр. Смолян, с. Смилян, с. Могилица, с. Барутин, с. Змеица, с. Борино и гр. Девин.  Специализираните програми са  необходими за провеждане на  7 бр. двудневни обучения и 7 бр. еднодневни практикуми.

Всяка програма включва Обща част, в която са включени: основни правила при събиране, сушене и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове, качествени изисквания, на които трябва да отговарят билките и фенологичен календар – употребяема част – време на събиране и рандеман - теория. Специална част – ботаническо описание на видове билки, корени, коренища, листа, пъпки, стръкове, цветове, плодове – теория. Практическа работа – разпознаване на масови билки в района помаршрути, одобрени от горското стопанство на територията. Направа на хербарии и/или култивиране на билки. Практика.

3.     Провеждане на обучителни курсове

Предвижда се организиране и провеждане на 7 двудневни обучителни курсове в гр.Девин, с.Борино, с.Змеица, с.Барутин, с.Смилян, с.Могилица и гр.Смолян. Обучението ще обхване общо 84 души от местната общност. Ще бъдат сформирани 7 групи в предвидените населени места. В състава им да се включат приоритетно млади хора, представители на ромския етнос и хора в риск от бедност.

До този момент са проведени 5 обучителни курса в с. Смилян, гр. Смолян,  с. Могилица, с. Барутин и с. Змеица. През месец януари 2016 година се предвижда да се проведат обученията в с. Борино и гр. Девин.  Всяко от обученията се провежда по специализирана програма за обучение от подходящ лектор.

Участниците в обучениятапридобиха конкретни знания за биоразнообразието на територията на съответната община, разпознаване на масовите билки и времето, в което се събират отделните части, начин на съхранение на билки, гъби и диви плодове и култивирано отглеждане  на билки. Те също така  имаха възможност да получат конкретни отговори и на други от интересуващите ги въпроси от страна на лектора.

 

4.     Практическа част на обучителния курс: „Показно-демонстрационно събиране на билки, гъби и диворастящи плодове и култивирано отглеждане на билки“

Предвижда се провеждане на седем еднодневни практикуми в седемте населени места в област Смолян.  До този момент са проведени 5 практикума в с. Смилян, гр. Смолян, с. Могилица, с. Барутин и с. Змеица. През месец януари 2016 година ще се проведат и практическия курс по култивирано отглеждане на билки в с. Борино и гр. Девин.

С всяка от групите се проведепоказно-демонстрационно събиране на билки, гъби и диворастящи плодове и култивирано отглеждане на билки. Участниците бяха инструктирани от лектора за мерките за безопасност, които трябва да се спазват. На всеки от тях е предоставен комплект материали и облекло за провеждане на практикума.

Практическата работа включва: Разпознаване и събиране на масовите билки в района.

/снимки от практикума в отделните населени места/

5.     Бюлетин „ЕКОРОДОПИ“

Бюлетинът ще бъде отпечатан на хартиен носител и публикуван в електронен вариант на сайтовете на ЦУРП и на партньорската организация. В него ще разпространим постигнатото по проекта, а получателите ще имат възможност да се запознаят освен с проекта, и с много полезни съвети относно природощадящото събиране и правилното съхраняване на билки,диви плодове и гъби в техния регион. В него ще се включи и Билков календар с преобладаващи в региона видове, които искаме да опазим. Ще посочим полезни контакти за пунктовете за събиране на билки, гъби и плодове. Това е иновативен подход, насочен към непосрещната нужда главно на младежи от ромски произход да имат помагало, което да им посочва правилните начини за бране и съхраняване на конкретните билки и гъби в техния регион. Бюлетинът ще се разпространява безплатно в тираж от 300 копия месец февруари 2016 година.

6.     Тематична конференция "Устойчиво развитие и опазване на околната среда“

Конференцията ще бъде еднодневна и ще се проведе в областния град Смолян. В нея ще вземат участие 50 души - представители на участниците, екологични НПО, представители на пунктове за изкупуване, търговци, както и представители на държавни и общински структури. Конференцията ще събере в подходяща зала всички заинтересовани страни, които ще имат възможност да обсъдят проблемите във връзка с устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове. Голямата цел, която си поставяме е създаване на мрежа от организации и институции с фокус повишаване на познания и съхраняване на биоразнообразието в Родопите. В рамките на конференцията ще бъде представена от участниците Изложба на култивирани билки и подправки и демонстрация на начини на отглеждане в градска среда. Тематичната конференция се предвижда да се проведе през месец март 2016 година.

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg