palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg
Thursday, 28 December 2017 00:00

Цурп-Смолян ще партнира на община Драма и община Хаджидимово за създаването на трансграничен воден геопарк в района на река Места

ЦУРП-СМОЛЯН ЩЕ ПАРТНИРА НА ОБЩИНА ДРАМА И ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧЕН ВОДЕН ГЕОПАРК В РАЙОНА НА РЕКА МЕСТА

Сдружение ЦУРП – Смолян е  партньор  на Община Драма (водещ партньор) за изпълнение на проект с  рег.номер 1771„Създаване на трансграничен воден геопарк в района на река Места“ с акроним:  CB Water Geopark. Партньори по проекта са Тракийски университет „Демокрит“ и Община Хаджидимово. Проектът се финансира по програма INTERREG V A Гърция-България 2014-2020. Предварителна среща във връзка с  изпълнението на проекта бе проведена в община Драма през 17 септември 2017 г.

 

Общата цел на проекта е да се подобри използването на водните ресурси в трансграничния регион. Общият му бюджет възлиза на 608 731 €. Бюджетът на ЦУРП е 75 160 €. Дейностите по проекта от българска страна ще се изпълняват на територията на община Хаджидимово. Рабие Кьосева е ръководител на проекта.

В рамките на проекта  ще се идентифицират,  проучат, опишат, опазват  и промоцират  конкретни територии, свързани с водните ресурси  за туристически цели. Ще бъде създаден трансграничен геопарк, в които ще се определят и популяризират най-малко 4 геотопове. Геопаркът и геотоповете  ще бъдат картографирани и описани на множество нива - географски, геофизически, биоклиматично и на ниво фауна и флора. Достъпността и възможностите за туризъм ще бъдат подобрени чрез рехабилитация на съществуващите пътеки, пътища и маршрути чрез поставяне на табели  и дейности по маркиране.

Геопаркът и геотоповете  ще бъдат популяризирани чрез информационна кампания  и чрез екологични обучения  и дейности на открито. По този начин  природното и културно наследство на  трансграничния район  ще бъде съхранено, популяризирано и поддържано с цел устойчив туризъм.

 

Рабие Кьосева - Ръководител проект

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg