palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg
Wednesday, 30 January 2019 00:00

„ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНАТА“ – Смолян обявява поръчка чрез публична покана

Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПЛАНИНАТА“ – Смолян обявява поръчка чрез публична покана по ПМС 160/ 01.07.2016 г. 

 Описание на предмета на поръчката: “Определяне, геодезично заснемане, географско и гео-физическо картиране (в това число на трасетата на пътеки и маршрути) и описание на три геотопа на територията на община Хаджидимово, Р.България, в това число оценка на съответствието им  с изискванията на ЮНЕСКО за глобални геопаркове“ по проект “Създаване на трансграничен воден геопарк в района на река Места“  (акроним: CBWaterGeopark), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансирана от участващите държави, съгласно договор №B 2.6 c.08 от 02.10.2017г.

 

Срок за подаване на оферти: 08.02.2019г., 17.00 ч.

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА В ПРИЛОЖЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ:

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg